Сахновщинська селищна рада
Харківська область, Красноградський район

Порядок проведення конкурсу

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Загальні положення

1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Сахновщинської селищної ради  третьої - сьомої категорій (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

2. Конкурс на заміщення вакантної посади  посадових осіб  місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням  селищного голови Сахновщинської селищної ради, який здійснює призначення на посаду , утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.

Очолює конкурсну комісію перший заступник селищного голови. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату виконавчого комітету.

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в Сахновщинській селищній раді, а також просування по службі посадових осіб органів місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

5. Умови проведення конкурсу  відповідно до цього Порядку визначаються селищним головою, який призначає на посади та звільняє з посад  органів місцевого самоврядування.

Рішення про проведення конкурсу приймається селищним головою за наявності вакантної посади посадовця місцевого самоврядування.

6. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадовця органів місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

7. Особи, які подали необхідні документи до Сахновщинської селищної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади  Сахновщинської селищної ради (далі - кандидати).

8. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення Сахновщинської селищної ради про проведення конкурсу проводиться через офіційний веб-сайт;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту або  тестування,та відбір кандидатів для проходження співбесіди за результатами іспиту або тестування, ознайомлення учасників іспиту або тестування з його результатами;

4) проведення співбесіди та визначення її результатів;

5) складення загального рейтингу кандидатів;

6) визначення  переможця (переможців) конкурсу та ознайомлення учасників з результатами конкурсу;

7) оприлюднення результатів конкурсу на офіційному веб-сайті Сахновщинської селищної ради.

 

Оголошення про конкурс

9. Сахновщинська селищна рада зобов'язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті ради не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників.

10. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається сектором кадрової роботи;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені Сахновщинською селищною радою  згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад  органів місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про  службу в органах місцевого самоврядування.

11. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття селищним головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку в межах одного органу місцевого самоврядування конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

12. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Сахновщинської селищної ради, такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

заяву про надання згоди на проходження перевірки відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади»;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

копію документів, який посвідчує особу;

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

письмова згода на обробку персональних даних.

Особи, які працюють у Сахновщинській селищній раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

13. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

14. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

15. Сектор кадрової роботи перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду службовця.

16. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється сектором кадрового забезпечення з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

17. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у секторі кадрової роботи.

Проведення іспиту (тестування)  та відбір кандидатів

18. Іспит  (тестування) проводиться конкурсною комісією Сахновщинської селищної ради, в якому оголошено конкурс, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадових осіб органів місцевого самоврядування.

19. Сектор кадрової роботи за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту(тестування) та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

20. Під час іспиту ( тестування) перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного  органу місцевого самоврядування та структурного підрозділу.

21. Порядок проведення іспиту ( тестування) у Сахновщинській селищній раді та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього  органу та його структурних підрозділів затверджується  селищним головою, в якому проводиться конкурс, відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту ( тестування)кандидатів на заміщення вакантних посад.

22. Кандидати, які не склали іспит( тестування), не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

23. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту( тестування)  та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад в селищній раді.

24. Інші кандидати, які успішно склали іспит( тестування), але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в селищній раді і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

25. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади в органі місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

26. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

27. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається селищному голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну у посаду органу місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

28. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

29. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

30. Рішення про призначення на посаду  та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада  передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

31. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене селищному голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

32. Рішення селищного голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.


Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь